Zimní valčík - skladba k Novému roku

01.01.2014 13:00

Nalaďme se v prvních hodinách příchodu Nového roku na lásku k přírodě, na lásku k planetě Zemi.

Hledejme způsoby, jak můžeme chránit přírodu a její zdroje, na kterých jsme bytostně odvislí.

Každý i ten nejmenší čin má veliký smysl a dopad na naše bytí v pozemskosti.Zušlechťujme okolí ve kterém žijeme.

Skladba Zimní valčík, od japonského skladatele známého pod jménem Kitaro, nechť nás provází.

 

 

Kéž bych mohl sebrat vaše domy do dlaně

a jako rozsévač je rozhodit po lese a lukách.

Kéž by vašimi ulicemi byla údolí a vašimi chodníky

zelené pěšiny; kéž byste se mohli navzájem

navštěvovat chodíce vinicemi  a přicházejíce

s vůní země na oděvu.

Avšak to se dosud nemůže stát.

Vaši praotcové vás ve strachu shromáždili příliš

těsně k sobě. A ten strach ještě chvíli potrvá. Ještě

chvíli budou městské hradby oddělovat vaše krby

od vašich polí.”

 

Chalíl  Džibrán