Základní principy fungování nové společnosti

03.02.2014 15:55

 

1. Co všechno působí na společnost rozkladně a co ji naopak povznáší?

 

Základem všeho je pravá víra v Boha.

Ten, kdo v sobě nese tuto víru, nese v sobě i lásku ke všem a ke všemu. Všichni lidé bez rozdílu jsou schopni tohoto čistého citu skrze své srdce. Žijeme dnes v době, kdy se učíme vyjadřovat své city.

Východisko nalézáme v opětovném otevření svého srdce a v rozvíjení schopnosti lásku dávat a přijímat. Tento cit je nesmírně podporující, budující a tvořivý.

Láska jediná zná tajemství obdarovávat a přitom bohatnout.

 

Na společnost působí rozkladně:

- nevíra v Boha

- odmítání Boha, nezájem o Něho, odpor k Němu

- neznalost Božích zákonů

- nejednotnost

- strach

- manipulace (i za zdánlivě ušlechtilými cíli)

- nečestnost (nepoctivost, prolhanost, vychytralost, vypočítavost, přetvářka, lstivost, podbízivost)

- negativní emoce, nečisté myšlenky, postoje, vlastnosti a chování (lhostejnost, povrchnost, vlastní prospěchářství, nezdravě vystupňovaná ctižádost, malomyslnost, nedůvěra, závist, touha po odplatě, kult těla, kult mládí, neúcta ke stáří)

- negativní, nevýstižná, nevěcná, hrubá, vulgární a neušlechtilá mluva

 

Mnoho z uvedeného vychází z rozšířeného mínění, že žijeme pouze jeden pozemský život.

 

Společnost naopak povznáší:

- pravá víra v Boha

- procítěná vroucí modlitba

- bohabojnost (respekt k Božím zákonům)

- čisté myšlenky

- láska a úcta člověka k člověku a k celému Stvoření

- dobrosrdečnost

- sebezušlechťování (posilování ctnostmi)

- touha po ušlechtilosti a čestnosti a jejich naplňování

- hledání všeho, co nás spojuje

- vzory pravého lidství ve společnosti

- důvěra

- pokora

- soucítění

- podpora a pomoc druhým lidem, zvláště potřebným, trpícím, nemocným a starým lidem

- radostná spolupráce s druhými lidmi

- ochota ke sdílení

- ušlechtilá mluva

- důstojné vystupování

- důstojné odívání

 

Trvalé úsilí přináší posílení a zakotvení těchto hodnot.

Toto vše je zakotveno ve vědomí všech lidí i v pravidlech vzájemného soužití a pozemských zákonech.

 

2. Co by se mělo změnit jako první, aby bylo možné budovat společnost na novém základě?

 

Budování společnosti je postavené na pevném přesvědčení, že je možné změnit současný stav.

Je ve vědomí lidí, že každý bez rozdílu je toho schopen.

Konání každého jednotlivého člověka má dopad na celou společnost.

Náprava nastává proměnou člověka: změnou jeho hodnot, postojů a myšlení.

 

Naplňuje se:

- víra, zakotvení v Bohu

- odpovědnost za spravování materiálních hodnot a za hospodaření s nimi probíhá s vědomím nadřazenosti Boží vůle a duchovních hodnot, neboť tyto statky jsou člověku pouze svěřené a propůjčené do opatrování a zvelebování (člověk se pak stává správným hospodářem na vinici Páně)

- správné hospodaření s pozemskými statky a jejich zvelebování, rozvíjení a zušlechťování (hodnot, vztahů, nadání a schopností)

- vědomí nadřazenosti duchovních hodnot nad materiálními hodnotami

- žití Božích zákonů

 

3. Na jakých nových principech by měla stát ozdravěná společnost?

 

Jsou položeny základy nové ozdravěné společnosti podle Desatera budování a ochrany Země.

 

Desatero budování a ochrany Země:

 

1. Země, krajina a tvorové patří jednomu Pánu - Stvořiteli, z jehož Vůle vše povstalo a žije.

2. Vůle Pána se projevuje Jeho Zákony, které jsou vetkány do přírodních zákonů a Zákonů pro život na Zemi.

3. Země a krajina, kde prodléváš, je ti propůjčena. Hospodař na ní ku prospěchu všech.

4. Prospěch spočívá ve spojování, zušlechťování a prosvětlování všech věcí, na kterých spočine tvá pozornost. Prospěch také spočívá v ochraně a obraně všech hodnot, které jsou vytvářeny.

5. Vše, co nevzniklo v úctě ke Stvořiteli nebo se nezachvívá v Jeho zákonech, propadlo marné pomíjejícnosti již při svém vzniku.

6. Vše živé má právo na vývoj, existenci a krásu.

7. Sám nejsi nic. Lidským společenstvím prochvívá princip pomoci, přítomnosti, povinnosti a práva.

8. Obklop se jen věcmi potřebnými a chval Stvořitele činem.

9. Pamatuj, že jsi bytost duchovní a použij správně hodnoty ti svěřené.

10. Potřebuješ-li sílu a požehnání k činu, požádej svého Pána. Tvůj čin však musí mít smysl a čistý způsob naplnění.

kolektiv autorů