Učebnice domácích nauk pro školy část 2.

08.05.2011 14:10

 

Vážené čtenářky,

 

v následujících řádcích Vám přinášíme druhou část vybraných textů z učebnice domácích nauk pro školy z roku 1927. Věříme, že první část ve Vás zanechala stopu krásného prožití a poznání toho, jak se v nedávné minulosti žilo a jaké hodnoty se společensky uznávaly. Přejeme Vám opět krásné chvíle při čtení. Připomínáme, že text uveřejňujeme v původním znění ...

 

 

Výchovný význam rodiny. 


V první době je matka celým světem dítěte. Její přítomnost znamená pro dítě něhu a radost, protože ona ho sytí, zbavuje zimy a chladna a celkově o něj pečuje. Její nepřítomnost je příčinou všemožné jeho nelibosti a strádání. Na matce je dítě ve všem závislé.


K výchově malých dětí je žena schopnější než muž. Je duševně svěžejší, vnímá ostřeji cit pro druhého, který je u ní silnější, je trpělivější, láska ji činí shovívavější; právě v první době jedině láska jí dodává síly a vytrvalosti. Matka je dítěti vždy více láskou, otec zákonem. Oba rodiče se však ve výchově doplňují a jen oba dobří rodiče zaručují dobrou výchovu. 
 

Poslušnost - počátek mravnosti dítěte. 


Násilím vynucená poslušnost trvá jen dotud, dokud ji rodiče vymáhají svou autoritou; tím se stane dítě nesamostatným, budí se v něm předčasná touha, aby už bylo dospělé, zvětšuje se jeho úzkostlivost, budí se odpor a vzdor. Vede to i k tomu, že se dítě tajně a neupřímně vyhýbá rozkazům. Stálým poroučením dítě otupuje, nedbá, co se mu poroučí a zakazuje, nerozeznává příkazy důležité a méně důležité ... 


Výchova k pravdě. 


Pravda je jedinou vedoucí hvězdou lidského života, myšlení, cítění a snažení. 
Kde má lež své kořeny? Nikde jinde, než v napodobení dospělých, ve vědomí slabosti, v sobectví, v nedostatku pravého sebevědomí a ve zbabělosti.

Děti velmi často říkají nepravdu, napodobujíce dospělé. Varujme se i nejmenší a nejnevinnější lži před dětmi.

 

Duševní čilost dětí. Pohádky. 


Pohádka je pro dítě nejen zábavou, ale je mu také opravdovým poučením, pokud je dobře volena a dobře vyprávěna. V pohádce je možné dát dítěti nenápadně pokyny, které se nám v denním životě nedaří. Když chceme, aby chlapec rovně chodil, povídáme mu o vojácích, kteří mají silný a rovný hřbet. Vzbuďme v něm touhu po rovné, svižné postavě a uvidíme, že to víc pomůže než ustavičné napomínání: "Stůj rovně! Neseď jako shrbený!"

 
Umění v životě dítěte. 


Obrazotvornost je mocnou silou duše dítěte a je třeba ji zaměstnávat a živit krásnými dojmy z přírody a umění. Vždy učme dítě milovat přírodu, květiny, zvířata, zahradu, pole, louky, lesy, slunce, vzduch a vodu; učme dítě, aby se radovalo ze všeho, co krásného vytvořila lidská duše a ruka. Krása má být každému člověku životní potřebou.

 

 
Sebezdokonalování a rodinné soužití. 


Tělesná sebevýchova má směřovat k tomu, aby tělo poslouchalo ducha, aby duch vládl nad tělem. Proto nepodléhejte pudům, pocitům tělesné nelibosti, únavě, bolesti a varujte se i lenosti i přehnané práce tělesné i duševní! Staňte se pány vlastní duše! 
Cit svůj zušlechťujte, aby uměl vnímat krásu a milovat dobro! Nevyčerpatelným zdrojem krás je příroda. Pozorujte na svých procházkách krásu barev, kterými se příroda přioděla, poslouchejte hudbu v nekonečném chrámu přírody.

 
Vůle vaše ať je silná, neboť všechny činy musí souhlasit s poznáním pravdy. Konání dobra ať je úkolem vašeho života.

 
Kdyby každý řekl nejprve pravdu sobě a pak sebe očišťoval, tak by se nejsnadnějším způsobem povznesl národ a rozmnožilo by se štěstí v lidstvu. Ale lidé jsou takoví, že hledají chyby na jiných a druhé napravují, ale své vady nevidí a poučení druhých odmítají. 


Nikdy nikomu neubližujte vědomě! 


Nepřeceňujte a nevychvalujte se! 


Nepomlouvejte a klepy nerozšiřujte! 


Neslibujte, když slib nemůžete splnit; co slíbíte, splňte věrně! 


S cizím majetkem zacházejte opatrně! 


Vypůjčené věci vraťte včas a nepoškozené! 


Mluvte vždy a všude pravdu!

 
Milujte svou práci a rády pracujte!

 

Člověk sám sebe zdokonaluje prací, zlepšuje a usnadňuje život sobě i ostatním. Prací se dobývá právo na majetek. Povinnosti své plňte svědomitě! Buďte dochvilní!


Vytyčte si v životě krásný cíl, snažte se přiblížit vzorům dokonalosti, řiďte se pevnými zásadami, pak neutonete v bouřlivém víru života, ale dojdete jistě a bezpečně k cíli!

 
Chtějte být čistými dívkami, zachovejte svou krásnou čistotu těla a duše! Mluvte s mladíky o věcech veselých i vážných, ale lehkomyslné řeči odmítejte! Nepřipusťte, aby někdo nečistou řečí a neslušnými anekdotami pošpinil vaši čistou duši! Odejděte z míst, kde nemají lásky a úcty k dívkám a ženám, opusťte místa, kde se muži seskupují a zastavují k neslušnému koketování! Opusťte společnost lidí, kteří dvojsmyslně mluví, a společnost opilých, odejděte z divadla, kde to uráží vaši ženskou ctnost! Mužnost a sílu ducha zajišťuje jen čistota.

 

 

Převzato a přeloženo ze stránek www.pre-ludskost.sk