Snaha činit dobré

26.09.2012 19:32

 

 

Dobrá snaha obrací cesty z hlubiny do výšiny, od hmoty k duchu, ze stínu či tmy do zářivosti světla Božství.

Kdo zrodí snahu žít v Bohu, naplňovat Jeho zákony a řády života, vstupuje do blízkosti božských duchů, kteří chrání, opatrují a vedou spletitými osudy lidství k osvobození od procesů smrtí.

Kdo chce a přeje si, aby byl vychováván a vyučen jako člověk duchovní, nachází vždy pomocnou ruku, dostává učitele, rádce a pomocníka ve škole života zde na Zemi i jinde, kam je Božím soudem poslán žít.

Dobré snahy jsou vítány jako věk dospívání, kdy se odkládá malý lidský šat a obléká se ten, co dělá člověka člověkem, věřícího věřícím, milujícího bytostí podle obrazu Boha.

Snažit se být dobrým je počátek dokonalosti, první silný, pevný a navždy již prokonaný krok na cestě k Bohu, krok mílový, který přiblíží duši ke všemu krásnému, co si přeje vidět, slyšet, mít a prožívat.

Usilovat o dokonalost je povinným úkolem, ale když jej člověk na Zemi plní za obtížných podmínek, nepříznivých okolností, jaké charakterizují pozemský život, stává se takováto snaha zásluhou, pro niž Bůh udílí mimořádné dary lidské duši.

Snaživému Bůh žehná, všestranně podporuje jeho dílo, má-li za cíl vytvářet mír, bratrské vztahy a blaho všech.

Každému, kdo se snaží žít ve ztotožňování s vůlí Všemohoucího, je dána moudrost pro správné rozhodování, pro umění rozlišit dobré od nedobrého, plevy od zrní pravdy.

Pro úsilí činit dobré vychází zářivé slunce osvícení do života toho, kdo se takto namáhá. To proto, aby bylo dobře vidět na všechny strany, aby se vědělo, kde je propast či vysoká hora jako překážky, které je možno obejít a tak se nezdržovat na cestě k Bohu.

Pro všechno, co člověk činí z dobré vůle, že chce být služebníkem Páně a jít tam, kde je třeba pomoci, útěchy i projevu lásky, Bůh odpouští i těm, k nimž tento dobrý, ochotný a laskavý služebník spěchá.

V dobré snaze spočívá nepřeberný poklad možností ukázat sebezapření, kázeň, obětavost a lásku k Bohu.

V úsilí o dokonalost vlastní i všech lidí je již sama vysoká dokonalost.

 

 

Z knihy : B.Cibulková - Vnitřní obroda