Procitání k ženskému působení 2.

25.07.2016 19:51Milé ženy, přijměte dnes pozvání k malému nahlédnutí do světa souvislostí dívčího dospívání, kterým i každá z nás prošla či prochází a současně i miliony dalších žen na této planetě.

Jako pedagog, s láskou ke své profesi, mám trvale na zřeteli, aby v naší společnosti bylo pro děti a dospívající vykonáno vše, co býti může a má, aby nastupující generace mohly žít opravdovým a skutečně šťastným životem. Jako žena cítím potřebu ochraňovat a podporovat vše rostoucí a vyvíjející se, a tak tedy také křehkou dívčí duši v citlivém věku dospívání, kdy se teprve blíží svému plnému rozpuku, je zranitelná a v dnešním světě snadno ovlivnitelná nejrůznějšími škodlivými vlivy útočícími přímo i skrytě téměř odevšad.

Četná prožití v praxi a hlubší porozumění souvislostem mi ukazovala a ukazují, jak mnoho záleží právě na nás, na dospělých, jakými přichystanými cestami jsou nuceni kráčet mladí na tomto světě a zda budou moci ve Stvořitelem určeném čase pozemského života (období dospívání)  svobodně a volně rozepnout svá pomyslná křídla a vylétnout na dráhu ke vzestupu svého ducha.

Na výchovu, jako na důležitou oblast pozemského působení člověka, jsme byli upozorněni již v Desateru Božích přikázání. Čtvrté přikázání zní: „Cti otce a matku!“ Pojďme jej vzít za základ k našemu dalšímu uvažování a zastavme se zde podrobněji, abychom této cenné radě i správně porozuměly  a v cítění přijaly do svého nitra. Dokážeme-li to, rozpoznáváme náhle, že jsme tím směly obdržet do rukou ten nejbezpečnější klíč a výhled jasné cesty pro veškeré výchovné působení, ať již v rodině, ve školách, … kdekoliv.

Chápáno v úplné celistvosti, obrací se toto přikázání zejména a nejprve právě k dospělé generaci. Ctít otce a matku… ctít otcovství a mateřství…usilovat o hodnoty s tím spojené… tedy, být dobrým otcem a dobrou matkou v očích Stvořitele.

Dobrým člověkem všeobsáhle se každý z nás stává, pokud se z celého svého srdce snaží o vlastní citové oživení a život podle platných vesmírných zákonitostí. Muž hledící naplnit požadavek pravého mužství a žena čistého ženství splňuje tím již samočinně předpoklad „ctít otce a matku“ ve vlastním bytí, a to je tím nejzdravějším základem k správné a přirozené výchově a štěstí všech dětí. Z toho mohou generace mladých čerpat mnoho posilujícího pro vlastní cestu – SPATŘOVAT A CTÍT MUŽSKÝ A ŽENSKÝ POZEMSKÝ VZOR. Spočívá v tom i veliký díl ochrany tohoto mladého člověka.

Věk dospívání je časem velmi významného předělu v celé inkarnaci… vždyť se probouzí duchovní jádro a vše dosud „posbírané“ na cestě duše Stvořením (a tak i pozemskou výchovou) se stává buďto pomocným anebo naopak brzdícím pro splnění samotného účelu pozemského vtělení. Jistě, nelze zde opominout nutnou snahu k dobrému i ze strany samotného dospívajícího chlapce či děvčete, vždyť možná mnohdy právě těžkým prožitím v dětství smí snáze procitnout a rozvázat pouta minulosti, to nelze v jednotlivých případech samozřejmě vyloučit. Uvažujeme zde ale převážně co nejobecněji a zamýšlíme se nad dostupnými cestami k všeobecnému ozdravění, proto se jednotlivostmi nyní tolik nezabývejme.


Dnešní doba se svým vědomím již přiblížila rozpoznávání a pochopení mnohého, co bylo v minulosti opomíjeno nebo vykonáváno v mnohých pokřiveninách a je nyní třeba napravit, a tak zesíleně proniká k nám volání a nabádání… ČLOVĚK NENÍ JEN TOTO TĚLO, V TĚLE ŽIJE DUŠE A V NÍ PŘEBÝVÁ DUCH. Poznejme to a přizpůsobme tomu vše na Zemi.

Zralost člověka se projevuje právě živoucím uplatňováním duchovního rozměru osobnosti v každodenním bytí. I když nás nikdo nevidí, i když jde o úplné maličkosti. Jde přeci nejprve o stav vlastního nitra a ten se silou úměrnou naší opravdovosti zrcadlí potom i do našeho myšlení, slov, činů…

Je velmi dobré, když dospívající děvče má maminku, která kráčí cestou vroucí touhy po Světle a usiluje naplňovat ctnosti pravého ženství. Taková paní tvoří kolem sebe samočinně kruh krásného vyzařování, které pomocně zasahuje vše blízké (i vzdálené) a je své rodině – muži i dětem živoucím požehnáním. Její dcerce se pak snadněji a s mnohem větším potřebným sebevědomím bude dařit ubránit se dnešnímu velikému tlaku následků odklonu od Světla, kterým je celá společnost nyní v zesíleném účinku podrobena. Naopak, bude moci být silnější pro vše dobré a tím pomáhat  také i svým vrstevníkům. Bude v procitání svého ducha lehčeji usilovat samostatně vzhůru a čerpat pomoci ze Stvoření s živoucím příkladem své matky před očima.

Pojďme, usilujme všechny o nastoupení cesty ryzího, ušlechtilého ženství. Je třeba jen naše upřímná neustávající touha, pevná vůle k dobru a snaha o čistotu všech myšlenek. Takové chtění nás ponese stále dál a výš a krok za krokem vše potřebné dokážeme naplnit. Před námi leží velmi vysoký cíl. Ale i cesta k němu je již splňováním všech vysokých požadavků a tak jako tak je nezbytná k jeho dosahování.  Jde v první řadě o přeměnu sebe sama a rozpuštění svého „malého já“ ve prospěch služby pravého produchovnělého lidství. Na naší cestě ke Světlu se nenechejme ničím odradit.

I mladá dívka se musí samozřejmě sama potom snažit a sama vzhůru usilovat, bez toho by ani sebelepší rodičovské vzory nemohly pomoci, ale v tom tkví také i opora a útěcha pro ty mnohé z dívek a žen, kterým se z nejrůznějších příčin nemohlo takové příkladné výchovné působení dostat, žily v neharmonickém prostředí apod. Vždy a v každé situaci je nám dosažitelné rozdmýchat sílu vlastního chtění natolik, že i v těch nejsložitějších situacích nám bude moci být v každou vteřinu bez ustání na pomoc, když ji my samy nenecháme spící.


Vy, milé ženy, které také toužíte pomáhat sobě i druhým, staňme se každá za sebe a všechny společně jasně zářícími vzory ostatním lidem, kteří silou magnetu svého dobrého jádra budou moci být přivedeni blíže, sílit ve svém duchu, růst, bude nás více a více… až na Zemi rozkvete vše nebývalou krásou a vznešeností…

Pokud zatoužíte po další podpoře, můžete zavítat do malého internetového prostoru Galerie pro ženy, kde jsou přichystány drobné pomoci pro stále hlubší a krásnější rozvíjení nitra a poznávání souvislostí ženského bytí.
https://www.fler.cz/galerie-pro-zeny


Vytvořila jsem pro Vás a Vaše dívky (dcerky, vnučky, neteře, kamarádky…) a vystavila v tomto obchůdku malá dárková překvapení, která si můžete opatřit a potěšit se s nimi i pootevřít opět o krůček více svoji duši a prospět tím naplňování účelu své živé pozemské přítomnosti. Nabídka bude průběžně doplňována o další výrobky podobného charakteru, s cílem podporovat rozvíjení přirozenosti a pravé vnitřní krásy u dívek a žen.
 


V příštím psaní si o tvoření a aktivitách kolem Galerie pro ženy i o dalších souvislostech účinkování činných zákonitostí ve Stvoření napíšeme opět o něco více.


Mějte krásné léto a vše dobré na Vašich cestách ♥ MJ
Ilustrace © Galerie pro ženy