Přijď království Tvé

29.01.2016 14:15

 

 
 

"Přijď království Tvé, buď vůle Tvá,

 jako v nebi tak i na Zemi." 

 

 

 

Každý člověk zná modlitbu Otčenáš a v ní obsažená slova „Přijď království Tvé.“

Jak si vlastně představujeme ono království Boží na Zemi?

Všichni si jistě přejí, aby už taková doba nastala. Mnozí realisticky myslící lidé si však říkají, že je to jenom báje či vytoužené přání věřících.

Avšak proč by jinak Ježíš Syn Boží dával lidem tato slova modlitby, kdyby její splnění nebylo možné?

 

Částečně však musíme dát za pravdu oněm realistům, neboť na půdě, jaká je dnes, skutečně žádné království Boží vzniknout nemůže.

Někdo se domnívá, že Bůh je mocný a ona vytoužená říše míru jednou nastane. Mnozí další lidé vědí, že přírodu oživují přírodní bytosti a ty vykonávají vůli Boží a mohou tedy i proměnit Zemi tak, aby nastala nová doba. I těmto lidem můžeme dát částečně za pravdu: Ano. Bytosti přírody mohou změnit Zemi, ale pokud by se lidstvo nijak nepohnulo ze stávajícího stavu, nastala by nová doba... ale bez nás, lidí.

Bytosti přírody mohou formovat a měnit, také jsou to ony, kdo na příkaz Boží konaje Jeho vůli vytváří (nikoli způsobují) katastrofy. Neboť katastrofami jsou události jen z pohledu nás lidí a způsobujeme je sami naším nesprávným, od vůle Boží trvale odvráceným chtěním a konáním. Z hlediska věčnosti jsou námi nazývané katastrofy jen proměnami a očistným a ozdravným procesem. Každý člověk je včas varován. Pokud poslouchá svůj vnitřní hlas, nemusí v dobách velkých převratů a změn nijak utrpět (nemluvíme zde však o svévolné zlovůli lidí, kteří způsobují konflikty, války a zlo).

 

Jak tedy může přijít království Boží na Zemi?

Každý může vidět, že se mnohé věci dávají čím dál více do pohybu. Ve zprávách sledujeme nejrůznější zvraty událostí, které dříve nebyly obvyklé nebo přinejmenším nebyly tak časté. I v životě lidí, ať v rovině osobní, v rodinách či národech jsme svědky náhlých změn a těžkých prožití. Ať jde o zdraví, sféru politickou či ekonomickou a v neposlední řadě i harmonii ve vztazích, vše je v této době těžce zkoušeno. Ano, vše se chvěje a otřásá od základů. A to díky zesílenému tlaku Světla.

Vše, co se zachvívá ve vůli Boží, následuje jí a žije v paprsku lásky, spravedlnosti a čistoty, bude touto znásobenou Boží silou ještě posíleno a pocítí ji jako blahodárnou živou vodu po dlouhé namáhavé cestě pouští.

Avšak vše, co se vůli Boží protiví, co nestojí pevně v souladu s věčnými zákony, pociťuje to jako nepříjemný tlak, který vyústí v ony nám viditelné zvraty událostí nebo dosud jen bublá pod povrchem, ale je jen otázkou času, kdy viditelně překypí tak jako přetlak v hrnci pod pokličkou.

Události se valí tu z jedné a jindy z druhé strany. Člověk se cítí jako pod studenou sprchou. Ani nestrávil jednu situaci a už je vržen do jiné.

Podíváme-li se na to s odstupem a nezaujatě, vše je zcela prosté. Jen malý pozemský člověk ve svém rozumu vlastním, pouze na prostor a čas omezeném uvažování, nemůže přehlédnout ona obrovská soukolí událostí, která se neomylně a neochvějně řídí jen podle vůle Boží a nikoli tak, jak by malý člověk chtěl, podle jeho vykonstruovaných hypotéz.

 

Jak už jsme si říkali, na dosavadní půdě nemůže království Boží nastat. A novou půdu máme vytvořit my lidé. Avšak dlouho jsme čekali a spali a onu životadárnou půdu jsme nechali dlouhá léta ležet ladem v domění, že jen naše uměle vytvořené pochybené stavby mají skutečnou a trvalou hodnotu. Tvrdá a nepoddajná půda se musí zkypřit, prosít, a potom důkladně zalít, aby mohla nová semena vyklíčit a vzejít.

Tak jako byla zaslíbena nová říše míru a harmonie, byl mnohými proroky i samotným Synem božím předpovídán i světový soud, ve kterém se bude třídit zdravé zrno od plev. A přesně tento Ježíšem obrazně popsaný děj nyní nastává.

Můžeme si na rovinu říci, že světový soud je zde. Je již v plném proudu. Mnozí si lidé řeknou: „Proč nás nikdo nevaroval? Byli bychom se podle toho zařídili. Kdybychom věděli, že je to tak vážné, jistě bychom se změnili.“

Varovné hlasy zněly již po dlouhá staletí a tisícíletí, ale ti všichni, kdo takto mluvili a hlásali Pravdu, byli lidem nepohodlní. Vždyť oni je vyrušovali z jejich lenošného spánku ducha. Nikdo nechtěl slyšet o tom, co po každém člověku požaduje jeho Stvořitel, sám vznešený Bůh. Vždyť se dosud nic tak vážného nedělo, tak proč bychom si i nadále neužívali svého pohodlí?

 

Avšak dít se začlo mnoho věcí a lidé nejsou připraveni! Oni zaspali a nyní, když cítí, že jim, jak se říká, "teče do bot", by se rádi snažili o změnu, ale tak náhlá a převratná vnitřní změna a proměna již častokráte není možná.

Kdo však ještě má čisté srdce a není mu lhostejná budoucnost jeho duše a budoucnost naší země, může pokorně přijmout všechny valící se události jako zrychlenou školu ducha. Jako mocnou očistnou bouři a modlit se z hloubi duše, aby až po této bouři zase vyjde slunce na modrojasné obloze bez mráčků, vyšel očištěný a jako nově narozený.

Půda k výstavbě Božího království na Zemi bude připravena teprve až po mocné očistě, kterou způsobuje již nyní zvýšená síla Světla.

 

Nenechme se však mýlit! Půda bude připravena k výstavbě. Boží království se nesnese z výšin samo a nespadne jen tak do otevřené náruče bláhových lidí jako odměna za jejich po staletí křivenou a hanobenou Lásku Boží, která jim byla i v těch nejtěžších dobách neustále nadosah v tak hojných podobách a rozličných projevech. Vždyť i nejmenší dítě ví, že na Zemi samo od sebe nevznikne nic!