Přicházím opět

18.12.2020 18:48

 

 

Přicházím opět
jako tehdy, kdy mě svět poznal v Ježíši, avšak ne tak zjevně – přicházím skrytě,
bez lidské podoby, abych pokračoval v započaté práci na vykoupení lidstva, spáse všech,
kteří dostali na počátku věcí jméno: boží synové.

Přicházím opět,
avšak, kdo mě pozná? Skryl jsem se dokonale a nikdo neví, kde jsem,
jen ti, kteří věří, že jsem přítomen v srdci člověka, tichém a čistém, pro mne již připraveném,
žijícím bez jiných rádců a prostředníků ze světa Země i onoho.

Přicházím,
neboť čas mě vybízí odhalit konečně svou skrytou práci, službu, navázat spojení
s lidmi, kteří již mají duši očištěnou, hledají mě, jsou mezi křesťany,
ale nevědí, kde je nejlepší výklad evangelií, kde nejlépe se Kristu rozumí,
kde se staví pravé vzory života člověka.

Přicházím
a rozprostírám sítě na zemských vodách, aby vešly do nich rybky, mající znak vyvolenosti
pro život ve vodách křišťálových, jasných, nádherně zbarvených nebeskými světly.

Přicházím,
neb Láska mě poslala k lidem do jejich temných příbytků, abych je učinil čistými,
bílými bez poskvrny, změnil je v domy Boží, v krásné stánky Ducha.

Přicházím
tiše a bez vědomí lidí prohlížet všechny duchovní poklady nastřádané v lidském srdci
i v tajných skrýších, vnitřních podstat člověka, známých jen Vševědoucímu.

Přicházím
a hledám, co kde pro mne připravili moji vyznavači – ti, kteří neustále volají: Pane, Pane…! –
i ti, mě chválící za činy spasitelské – i ti, kteří se stále zamýšlejí nad mými slovy
a pro samé přemýšlení o nich zapomínají podle nich žít.

Přicházím
vzít od nich svěřené hřivny a spočítat jejich hodnoty, zda se zmenšily nebo zvětšily,
jestli duch pracoval či zanedbával dílo, ve spolehnutí na mé milosrdenství nebo na očistce či přímluvy svatých.

Přicházím,
leč nechci děsit, aby se přede mnou třásli hříšníci, ale chci vydávat milost, ukázat své činy
pro lidstvo, pro jeho radost a pokoj, pro jeho vstup do naprostého dobra v čase nejkratším.

Přicházím
neviditelný, abych překvapil všechny, kteří nad knihami vysedávají vzpomínajíce stále na minulost, na časy prorocké, a se slovy Písem si hrají jako děti s malovaným obrázkem,
který vzhůru i dolů obracejí, aniž vědí, co na něm je.

Přicházím
říci jasné Slovo Písem o životě křesťana naplněném láskou, o tom, jak třeba žít,
myslet, mluvit, hledat a nalézat i šířit vyšší poznání,
jak dobrem přemáhat zlé a nad ním rychle a provždy zvítězit.

Přicházím,
leč nemnoho lidí o mém novém skrytém působení zví – jen, kolik je nejnutněji třeba
pro naplnění předem stanoveného počtu vykoupených Beránkem i vlastním přičiněním
v čase největší temnoty ducha, jaká přišla na zemský svět z trestu
i pro poslední zkoušky – avšak nejtěžší.

...

 

Božena Cibulková: Slovo Kristovo