Poznej svého anděla

29.04.2015 11:17

Barbara je tělesně postižená dívka, a Michael, její anděl, ji provází jejím strastiplným životem. Ukazují nám, jak mohou i lidé tělesně postižení být v nitru vedeni vírou a spojeni láskou s jemným, neviditelným světem, z něhož čerpají moudrost i sílu ke konání v pozemském světě.

 

Anděl Michael promlouvá k Barbaře:

„Láska k Bohu zvítězí nad všemi nebezpečími. Láska k Bohu znamená milovat Toho, který mě stvořil. Toho, který je příčinou a současně cílem mého vývoje, který mému bytí dal smysl, abych mu v plné svobodě mohl lásku opětovat. Tato láska odstraní všechny závory. Nemáme Ho milovat jako velkého panovníka, ne kvůli jeho moudrosti, nekonečné velikosti a převaze. Chce být milován zcela jednoduše, jako dítě miluje svou matku, jako matka miluje své dítě.

 

Tato pravá láska má tak zesílit, že ji nic nezkalí. Nic ji nemá nikdy rušit nebo zlehčovat. Tato láska je něco jedinečného, něco nedostižného, něco svatého. Ona je tím největším, co bylo kdy člověku dáno a je dáváno. Je příčinou a smyslem života, ano, ona je život sám. Není ale možné, aby byl člověk s touto láskou stvořen. Ani pro všemohoucího Boha to není možné. Neboť pak by stvořil roboty. Co mám z lásky, která nemá jinou volbu, která mě musí milovat, neboť jí chybí možnost nemilovat mě?

 

Láska ženy je přece proto tak hodnotná, že se pro ni rozhodla svobodně. Byla by přece nekonečně méně hodnotná, kdyby existoval jen jediný muž na světě, takže by neměla žádnou jinou volbu. Teprve svobodné rozhodnutí činí lásku tak drahocennou. Také pro Boha. Nechtěl žádné roboty. Tak nám musel stvořit možnosti vývoje, abychom se mohli vyvíjet svobodně.

 


Mnozí říkají: „Uvěřím v Boha, teprve když ho uvidím, když způsobí před mýma očima takový zázrak, že si budu zcela jistý.“ Co by se stalo, kdyby takový zázrak způsobil? Kdyby se ukázal ve své celé velikosti a nádheře? Pak by asi každý říkal: „Ano, nyní mohu konečně věřit, nyní Tě budu milovat.“ Ale to už není žádné svobodné rozhodnutí, taková láska není hodnotná. Nepřichází ze srdce, nýbrž z rozumu. Pravá láska - a jen taková je u Boha - je prosta každé vypočítavosti. Neklade žádné požadavky, neočekává žádné protislužby. Jednoduše miluje. Tak chce také Bůh být milován. Jednoduše, poněvadž on tu je. Ne kvůli tomu, abychom nepřišli „do pekla“, abychom měli "v nebi" věčný klid, ne kvůli tomu, že Bůh disponuje všemi možnostmi připravit nám „věčný život“.


Bůh nechce být milován, nechce být milován kvůli něčemu, nýbrž prostě proto, že je.


Druhá část této zbraně lásky je láska k bližnímu. Odlišuje se jen nepodstatně od lásky k Bohu. Tak jako láska k Bohu může zvítězit nad všemi pokušeními, náruživostmi a nátlaky, tak láska k bližnímu může zvítězit nad tvými pocity. Neboť jak můžu cítit zlost, když miluji svého protivníka? Jak mohu, ptáš se, milovat svého nepřítele, který mi chce činit jen zlo?

 

To je jednoduché. On je totéž, co jsi ty. On je stvoření Boží, stvořený z lásky a pro lásku. Bůh ho miluje právě tak, jako tebe. Láska nedělá žádné rozdíly. Jak jen můžeš, když předstíráš, že miluješ Boha, nenávidět toho, koho Bůh miluje právě tak, jako tebe?

 

Když člověk někoho skutečně miluje, pak ho miluje zcela, se všemi jeho vlastnostmi. Když Boha skutečně miluješ, pak musíš milovat všechny jeho vlastnosti, také to, že On miluje všechny svoje tvory bez rozdílu. Jak potom můžeš nemilovat jen jediného z těchto tvorů.


Když muž velmi miluje svého přítele, pak ho bude jeho paní přece alespoň tolerovat a přátelsky s ním jednat. A u Boha to má být jiné? Musíme přece s našimi spolubližními alespoň jednat přátelsky. Ale nezoufej. Je to také to nejtěžší. Budeme o tom ještě často mluvit“.

 

 

Autor : Benjamin Klein

Úryvek z knihy - Poznej svého anděla

Ilustrace: © Eva Lipinová