Ozdravění života na zemi ! 1.část

22.09.2014 13:41

 

 

Tento požadavek vychází nyní do světa.

Jde napříč všemi společnostmi.

Dotýká se nitra každého člověka.

 

Kdo ještě nese v sobě naději ve změnu života na zemi?

Kdo je ochoten naslouchat ve svém nitru, svému svědomí?

Kdo má v sobě vůli a sílu ustoupit a změnit nejprve sebe v tom, co mu vadí u druhých?

Kdo nalezne dnes odvahu postavit hodnoty duchovní a mravní na první místo?

Kdo uvedené je ochoten a schopen dokázat?

 

-SÍLA K TOMU JE V KAŽDÉM ČLOVĚKU-

OZDRAVĚNÍ ŽIVOTA SPOČÍVÁ V POZNÁNÍ

A NAPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH HODNOT

 

17 zákonů tyto hodnoty vymezuje, objasňuje, vysvětluje.

Zároveň však vyžaduje jejich dodržování.

 

Jedině tomu, kdo sám usiluje být užitečným, přijde tato síla poznání ku pomoci,

Ke změně sebe sama i ke změně okolí.

 

Kdo touží nyní spolupomáhat na ozdravění života na zemi,

tomu má být radostně podána ruka k posile a podpoře.

Všem čtenářům, kteří touží ještě ve svém nitru po míru a harmonii na zemi!

 

***

 

Mnohý člověk ptá se, jaké je toto východisko ze stavu dnešní doby! Hledaje a pátraje  

ve všech způsobech dosavadního jednání lidí, musí ponechat dříve či později své naděje v unavení se zapadnout zpět do zdánlivě nekonečné bažiny bezvýchodnosti.

Přitom však východisko zde jest!

Je prosté a jasné jako vše, co pochází z Pravdy, ze Zdroje veškerého vzniku Života!

Východisko zde jest!

Bylo a zůstává pro všechny věky prosté a srozumitelné! Stojíce nade vším lidským konáním a jednáním, je poznatelné každému, kdo usiluje o to, být skutečným člověkem!

Toto východisko je zakotveno již po tisíciletí v zákonech, které z části jsou lidem známy.

Musí jich být však správně dbáno a správně jim rozuměno, pak vítězství míru a harmonie  bude smět nadejít i na této Zemi, ačkoliv zdá se to dnes ještě mnohému nemožným!

Tyto zákony jsou dobře známými zákony Mojžíšova Desatera.

Také je potřebné k nim od dnešní doby  připojit zákony Nového zákona pro zemi.

 

Cti Stvořitele, svého Boha a Pána!

Udržuj čistotu svých myšlenek!

Pomáhej bližnímu!

Pěstuj krásu – pracuj na sobě, zušlechťuj sebe i své okolí!

Udržuj rovnováhu v dávání a braní!

Chraň ženu a její čistotu!

Zachovávej mír a spravedlnost!

 

 

Zpracovalo nakladatelství Volání

Ilustrace:  © Zuzana D.