Odkaz všem ženám část 3.

11.03.2011 22:17

 

A ještě něco ti ukáži…

 Všude, kam jen tvé oko pohlédne, všechno v přírodě slouží také způsobem, pro který bylo určeno. I ty se toho přidržuj. Staň se sama sebou. Když celé své působení podřídíš svému druhu, své podstatě a úloze, kterou má každý jinou, sobě vlastní, podle toho, jaké poklady nosí ve svém nitru, jen tehdy může nastat plná harmonie.

Příroda je plná květin, křovin, stromů a zvěře různého druhu a působení… vzájemně se doplňují a obdarovávají nás tak každý jiným, sobě vlastním druhem pomoci a působením. Bez této různorodosti a pestrosti by zavládla jednostrannost a spolu s tím narušení nutné rovnováhy.

Nikdo tak určitě neočekává od kopřivy stejný účinek, kterým nás obdarovává růže. Každá z nich je úplně jiná a pro svůj růst a plnohodnotné působení potřebuje každá jiné prostředí a péči. V opačném případě by strádaly, chřadly a pokud by zcela neuhynuly, zůstaly by neduživé a nevyvinuté.

Poslouchej svůj vlastní cit, své nitro. Jen ono ti pomůže poznat, kam má vést tvá cesta, k jakému obrazu se máš přiblížit. Jen ono jediné může poznat, jak je to chtěno shůry. A tomu potom přizpůsob všechno - oděv, vlasy, svou řeč, pohyby, svůj celkový projev, přístup k životu a ostatním lidem… celá tvá osobnost musí být prodchnuta nádhernou krásnou harmonií. Souzvuk těla, duše i ducha. Jsem šťastná, že ti to vše smím povědět, neboť žena dnešní doby se nechala odlákat od své pravé cesty. Svým konáním, neznalostí zákonů univerza a jejich nerespektováním zabíjí v sobě jemné city svého nitra. Mučí je svou neschopností postavit se tomu všemu. Postavit se proti zvyklostem této doby.

Ty ale, Ariano, máš v sobě sílu! Vstaň a jednej správně a ušlechtile. Každá žena má k tomu ty nejlepší předpoklady. Tvůj oděv musí proto kromě mravnosti splňovat i jinou podmínku. Musí vystihovat tvé nitro a plně s ním souznít. Oděv není jen kus látky, kterou máš zahalit své tělo a ducha. On má kouzelnou moc…

„Šaty dělají člověka“. Velmi dobře to lidé říkají, avšak tento výrok používají v úplně zúženém pojetí. Oděv má moc formovat člověka do krásy a ušlechtilosti. Něco si oblečeš z praktických důvodů, z vůle prosadit se nebo zaujmout - a to na tebe zpětně působí. Dělá tě apatickou, lhostejnou nebo ctižádostivou, strohou, mužsky působící ženou, či naopak přirozeně jednoduchou, půvabnou a krásnou. Vždy to závisí na druhu oděvu. Tak ti tedy krásný a ušlechtilý šat zrcadlící tvé nitro pomáhá postupně stále více naplňovat tvou úlohu. Rozvíjet tvou podstatu, kterou doplňuješ nádherný věnec květů, tak jak je to chtěno shůry. Věřím, že ty to určitě dokážeš! Musíš to zvládnout.

 

Povstaň, ženo! Povznes opět do výšin ten krásný pojem ŽENA. Jen neplněním své pravé úlohy stáhly ženy tento pojem do nížin bahna a je vnímatelný takřka jako něco podřadného.

 

Nechť jsou tvé šaty skvostnou mušlí pro krásnou perlu. Jedině ušlechtilost, cudnost a krása mohou tvé nitro také pomáhat formovat, aby se stalo plným čistoty, ušlechtilosti a krásy. Taktéž jen oděv s produchovnělým nádechem bude skutečně v souladu s tvou nejduchovnější podstatou - duchem. Jedině takový může být jako ulitý na tvé nitro a může ti pomoci naplno rozvinout dary a schopnosti ukryté ve tvém srdci, jimiž je bohatě obdařena každá žena.

 

 

P.L.