Neštěstí s názvem ezoterika

18.02.2013 13:41
            Smyslem života člověka na zemi je duchovní vzestup! Vzestup jeho poznání a uvědomění, směřující co nejpřímější cestou vzhůru, ke Světlu!
Tato přímá cesta tu vždy byla a dosud i je, a poskytuje nám ve své jednoduchosti a prostotě tu nejdůležitější oporu pro celé naše bytí. Žel, lidé ve své domýšlivosti a pýše chtěli být chytřejší. Pravá cesta ke Světlu se jim zdála příliš prostá a jednoduchá. Dychtivost jejich rozumové touhy po poznání, spolu se zmiňovanou pýchou, je hnaly ke snahám najít vlastní cestu vzhůru, spoléhajíce se přitom pouze na vlastní síly a vlastní rozum.


            Tím jsme se však vzdálili od skutečné, prosté a jednoduché cesty ke Světlu. Mnozí samozvaní duchovní vůdci utkaly nepřehlednou síť různých "duchovních" nauk, v níž nakonec uvízli oni sami, tak i tisíce jejich přívrženců. Existují stovky, ba tisíce různých duchovních mistrů, kteří pilně a pyšně spřádají své sítě, aby do nich nachytali, pro lidskou nezralost, ješitnost, pohodlnost a dychtivost po senzacích, co nejvíce obětí.


            Ano, žel právě na domýšlivosti, pohodlnosti a dychtivosti po duchovních senzacích a stále nových a nových informacích je postaveno téměř vše, co se označuje souhrnným pojmem "esoterika". Esoterika, nabízející nesmírně široký výběr různých duchovních proudů a směrů. Tuto takzvanou "ezoteriku" lze klidně nazvat bulvárem duchovna, plným prázdných senzací, jejichž jediným účelem je krácení volného času zprostředkovávání různých informací, které však nedávají hledajícím žádnou oporu v jejich skutečném duchovním pokroku. Dávají jim kameny místo chleba!


            Proč? Když se totiž nějakému člověku podaří vymanit z materialistického pojetí života a jím způsobeného vnějšího i vnitřního zmatku, upadne najednou, na prahu brány k duchovnu, do úplně stejného zmatku, který se nazývá "ezoterikou".


            Pokud pak duchovně hledající neprojeví skutečnou, pravou a hlubokou touhu po Pravdě, pokud se v něm probudí domýšlivost, pokud sklouzne k pohodlnosti a dá se hnát vlastním rozumem, dychtivým po stále nových a neobvyklých duchovních informacích, pak uvízne na této bludné cestě tak silně, že se nakonec někdy stane až protivníkem a osočovatelem skutečné Pravdy. Pravdy, která nepřichází s lichocením lidské marnivosti, nepřichází se senzacemi a novinkami na zpříjemnění volné chvíle! Skutečná Pravda přichází pouze se samými požadavky, z nichž nejdůležitější je požadavek vlastního, vážného, ​​důsledného a samostatného myšlení.


            Je však samozřejmě mnohem pohodlnějši číst levný bulvár, při kterém není třeba vůbec myslet. Takoví jsou již lidé ve své lenosti, plytkosti a pohodlnosti.


             A přesně stejný princip platí i v oblasti duchovna! I zde se lidé chovají navlas stejně. Je pro ně pohodlnější a zajímavější donekonečna surfovat v mělkých informacích různých esoterických stránek, směrů a diskusních fór, než s vážným úmyslem pátrat po Pravdě.
 

            Povinností a posláním člověka na zemi je však kráčet co nejpřímější cestou ke Světlu a hledat jedinou Pravdu! Člověk zvlášť v dnešní době nesmí ztrácet drahocenný čas na falešných cestách, na kterých mu navíc hrozí riziko trvalého uvíznutí, bez možnosti někdy ještě vůbec najít pravý směr.


             "I beznohý, pomalu se vlekoucí správným směrem, dojde do cíle dříve, než jezdec, uhánějící po bludných cestách" - říká jedno arabské přísloví, které je nanejvýš aktuální i v tomto případě. I mnozí z duchovně hledajících se nechávají unášet dychtivostí svého rozumu po stále nových senzacích, jako divokým koněm po bludných cestách, bez výhledu na dosažení skutečného cíle.


            Pravda však existuje a lze ji na zemi najít! Stojí ale na vysoké skále a jedinou cestou k ní je poctivá, upřímná a silná touha po jejím nalezení. Kdo však tyto vnitřní vlastnosti v sobě neuchovává a ani se je nesnaží získat, ten nikdy Pravdu nenajde a nepochopí.


            A čím je člověk bez Pravdy? Zcela ničím! Je tím největším ubožákem, který promarnil svůj život prázdnou honbou za bezcennostmi.
 

M.Š.
www.pre-ludskost.sk