LISTY PRO MLADÉ DÍVKY 1.

02.05.2016 14:07

       Ženství a mužství

 

Ženství a mužství, co to vůbec znamená a co přesně to vyjadřuje?

     Již podle naší fyzické schrány můžeme pozorovat odlišnost mezi muži a ženami.

     Když jsou děti malé, není to tolik patrné, přesto určité fyzické odlišné znaky nalezneme. Avšak můžeme je spatřit ne jen na fyzické rovině, ale také na mentální.

     Stačí chvíli pozorovat hrající si chlapce a dívky. Chlapce zajímají většinou jiné věci než děvčátka a i jejich přístup k těmto věcem je z jejich přirozenosti odlišný.

     Tedy, vidíme a cítíme jasné odlišnosti, které nejsou náhodné, ale mají pro náš život nějaký význam.

     V celém vesmíru působí Zákony Stvoření, bez kterých by nemohlo nic fungovat. Jsou přesné a spravedlivé. Působí jak ve velkém, tak v malém, jak ve světě hrubé hmoty, tak i pro nás v momentálně neviditelných světech.

     Postupně se o všech těchto zákonech zmíním.

     A o zákonu, o kterém se chci zmínit nyní, souvisí právě se ženstvím a mužstvím.

     Vše kolem nás je rozděleno na odlišné, ale vzájemně se doplňující energie – pasivní a aktivní. Žádná z nich není méněcenná. Každá z nich má důležitý význam pro správnou funkci a harmonii.

     I člověk by měl plnit tyto funkce, aby žil v harmonii. Harmonie totiž přináší také spokojenost.

     Dostali jsme vlastní svobodnou vůli k tomu, abychom se mohli rozhodnou, jakou úlohu chceme plnit a kterou rozvíjet.

     Odehrálo se to již na počátku našeho bytí. Avšak nyní jsme v době, kdy máme za sebou již mnoho životů a s nimi spojených zkušeností, které slouží právě k našemu vývoji.

     Měli jsme dvě možnosti – vřadit se do působení aktivního, čili mužského nebo pasivního, tzn. ženského, k čemuž nám má sloužit též naše pozemská schrána – tělo.

     Mužské tělo je většinou již od pohledu mohutnější, proto může vykonávat namáhavější fyzickou činnost. I mužský mozek – jeho mysl je vyvinuta k logickému uvažování, vynalézání a celkově lepší orientaci v hmotných záležitostech.

     Kdežto ženské tělo je menší a jemnější k vykonávání jemnějších činností a také je uzpůsobeno k nošení a přivádění dětí. Dokáže totiž pro nově přicházející duše poskytnout přemostění. Žena není tolik vybavena logickým myšlením, avšak je vybavena intuicí a citem.

     Žena je tedy vybavena k tomu, aby dělala most mezi světem duchovním a světem hmotným (pozemským). Proto je potřeba, aby rozvíjela cit. V něm totiž spočívá její síla.

     A tyto jemné vibrace, které přijímá svým citem – tuto neviditelnou energii by měla přetransformovat do hmoty – mužům, kteří by tuto energii použili k aktivnímu tvoření.

     Žena je tedy pasivní, neboli přijímající a muž je aktivní, čili uskutečňující.

     Takto teoreticky je to možná jasné, ale jak to uvádět do praxe?

     Lidé ve svém vývoji udělali mnoho chyb. V určitém stupni vývoje udělali několik kroků nazpět nebo spíše stranou. Ale není to na škodu. Získávají tím mnoho zkušeností a poučení. Tyto chyby je však také stojí mnoho bolesti. Způsobují to již zmiňované Zákony (zákonitosti). Tyto Zákony jsou však našimi pomocníky, abychom se formovali do správných forem. Bolesti jsou našimi ukazateli, že se snažíme formovat nesprávně, naopak pocit štěstí je naším ukazatelem pro správnost. A naše svobodná vůle nám dává na výběr – jít cestou bolesti či cestou radosti.

     Také ve vývoji mužství a ženství natropili lidé mnoho chyb. Mnozí muži a ženy v dnešním světě nestojí ve správně se vyvíjejících formách.

     Bylo to způsobeno tím, že se lidé čím dál více zaměřovali hlavně na hmotu a ztráceli spojení s jinými dimenzemi – jemnými světy, odkud vlastně pocházíme. I náš rozumový mozek se tím začal zvětšovat a citové vnímání se postavilo do pozadí. A protože muž je více spojený s hmotou, tudíž ve hmotě má větší sílu nežli žena, začal si ženy podmaňovat. Tím vznikala nerovnoprávnost. Ale není to chyba pouze mužů. Ženy si to způsobily sami, jelikož se dobrovolně vzdaly své vnitřní síly.

     Avšak nerovnoprávnost se jim také nelíbila. A tak vznikl feminismus. Ženy chtěly rovnoprávnost, jenže to vzaly za špatný konec. Namísto toho, aby se vrátily ke své úloze a nalezly opět své přednosti a svou ženskou sílu, začaly mužům dokazovat, že zvládnou to, co oni. A to můžeme pozorovat v dnešním světě.

     Ženy vykonávají činnosti jako muži, strojí se do mužských oděvů, ale štěstí jim to nepřináší - ani jim, ani mužům. Naopak, prožívají mnoho bolesti, aby se poučily, že jdou nesprávnou cestou. Ať již je to formou zdravotních potíží či zklamáním a různých nepříjemných zkušeností. Namísto, aby mužům dávaly formou ženství energii pro jejich působení, tak jim ji berou, protože se tlačí do jejich role.

     Kupříkladu, zdalipak víte, proč přibývá tolik homosexuálních jedinců? Muži se zjemňují, proto se pak rodí do ženských těl, ženy naopak hrubnou a rodí se do mužských těl. Tolik pokřivených duší zde na Zemi ještě nebylo. Byly to spíše výjimky.

 

     

     Naštěstí se začíná probouzet čím dál více žen, které si toto začínají uvědomovat a něco s tím, tedy hlavně sami se sebou uskutečňovat změny.

     Čím více na tom pracují, tím více radosti a štěstí jim to přináší. I když jsou často terčem posměchu. Ale jich se to nedotýká, protože vědí, že to, o co se snaží, má velký smysl jak pro ně, tak i pro postupnou nápravu celého ženství. A také proč by se kvůli hloupému posměchu měly této cesty vzdávat, když jim přináší štěstí, vnitřní radost a spokojenost.

     On často posměch bývá vyvolaný i závistí, anebo nepochopením. Avšak tito posměváčci nedokáží, nabídnou nic lepšího.

     Naše změna však podle zákona přitažlivosti stejnorodého k nám přitahuje lidi – přátelé, kteří také touží kráčet po podobné cestě jako my. Takže člověk není sám. Naopak získá cenné přátelé, kteří mají pro něho pochopení.

     Ale nejprve musíme učinit změnu sami v sobě a na sobě, aby se změnilo i naše okolí.

     Další chybu, kterou se ženy dopouští, je jejich nevědomé ponížení se a to na pouhou samičku. Mnohé si vůbec neuvědomují, že si tím ubližují, ztrácí svou vlastní úctu a hodnotu.

     Dochází k tomu již v mladém věku, kdy se dívky začínají měnit v ženu a přichází k nim pohlavní síla a začíná se u nich projevovat zájem o druhé pohlaví. Myslí si, že chlapce upoutají hlavně svou vizáží a zvýrazněním svých vnadných proporcí. I když to třeba v mnohých případech funguje, neuvědomují si, že se snižují pouze na samičku, která vábí samečka a vyvolává v něm pohlavní touhu.

     Tyto chlapce pak zajímá pouze jejich fyzické tělo, které je vábí, a když se dostanou do kontaktu s touto osobou, prožívají pocitové vzrušení. Toto však nemá nic společného s láskou. Tito chlapci k takovým dívkám necítí skutečnou lásku, jen podlehli vábení jejich těla. A pokud tyto dívky chodí takto vyzývavě oblečené a nalíčené, nedokáží se chlapci soustředit také na jejich nitro – jejich osobnost. Touží především po jejich fyzické schráně.

     Je nesčetně případů, kdy takové dívky pak prožívaly bolest - kdy si myslely, že je dotyčný miluje a ono to tak nebylo.

     Když si toto uvědomí ve svém mládí, je to ještě určitá záchrana neblahé budoucnosti. Avšak mnohé mladé dívky si to neuvědomují. Často se vdají za muže, který si je bere především pro jejich fyzickou krásu, mají spolu třeba i děti a pak ji v pozdějším věku opustí, protože se s ní již nudí, není již tak krásná a její tělo začíná stárnout nebo zjišťuje, že si s spolu vůbec nerozumí atd. Tyto ženy pak zůstanou sami s dětmi, opuštěné. A čím více stárnou, tím ztrácí svou sebedůvěru, kterou stavěly především na svém zevnějšku.

     Pokud staví sebedůvěru na svém zevnějšku, dělá těmto dívkám dobře pohledy mužů různého věku, pískání či lichotky, i když nemusí o tyto muže projevit zájem. Ale snaží se na svém zevnějšku pracovat čím dál více, jen aby zaujaly. Neuvědomují si však, že je to pro ně vlastně potupa. A nemají daleko od prostitutek. Rozdíl mezi nimi je možná pouze v činech.

     A dnes je téměř celý svět plný takovýchto lehkovážných žen a dívek. A nedivím se, protože jsou do tohoto světa vtaženy hned od mala a je jim to předkládáno jako normální.

     Naopak žena či dívka, která si chce zachovat svou důstojnost, nepředvádět své tělo každému muži a strojit se podle nejnovější módy, je považována za nenormální a jen opravdu vnitřně silná osobnost tento nátlak ustojí a nenechá se vtáhnout do tohoto moru.

     Jen si představte takovouto vnitřně silnou dívku:

     Nemusí se odívat jako ve středověku či z dob dávno minulých nebo zahalena jako muslimská žena, ani se nemusí řídit podle nějakého vzoru. Může svým vzhledem klidně zapadnout do dnešní doby, avšak oděna do krásných dlouhých šatů či sukně a příliš nezvýrazňující ženské vnadné partie. (Ženské partie, které dráždí muže, jsou – nohy, hýždě, ňadra, dekolt a ramena). Také s dlouhými vlasy, ať již jakéhokoliv účesu, avšak působící přirozeně, nikoliv extravagantně a přirozeného vzhledu, nikoliv zmalovaná jako abstraktní obrázek a s ladnými pohyby.

     Této dívce nebo ženě to bude také slušet, ale jinak – bude působit půvabně, osobitě, ušlechtile, elegantně, důstojně a u mužů bude vyvolávat zcela jiné myšlenky. A když s ní muži nebo chlapci budou hovořit, budou se moci soustředit také na její osobnost a poznávat ji samotnou, aniž by v nich vyvolávala smyslnost.

     Může být možná posměchem některých lidí, ale přitáhne k sobě muže či chlapce, který si ji bude vážit a který ji bude mít rád proto, kdo je, nikoliv pouze pro fyzično. A když její fyzická krása odezní, bude k ní stále cítit lásku a bude si ji stále vážit.

     Fyzické vnady si může nechat pouze pro intimní chvíle prodchnuté láskou, pro muže či chlapce, kterého bude mít opravdu ráda a který ji bude skutečně milovat, nikoliv, že ho bude jen fyzicky přitahovat.

     A žena či dívka odívající se často do kalhot, postupně získává mužské rysy, mužské pohyby a ztrácí jemnost i ladnost, která je na ženách tak krásná a kterou muži tolik obdivují.

     Avšak ženské působení není pouze o odívání, i když ženy a dívky značně ovlivňuje. Měly by také naslouchat svému citu i svědomí a pracovat s myšlenkami. Myšlenkami totiž ženy dokáží ovlivnit mnoho věcí, i když to není hned vidět. Pokud totiž žena správně působí, je v jejich myšlenkách mocná síla. Nebo naopak dokáže myšlenky ostatních lidí vycítit. Nemusí je znát doslova, ale dokáže vycítit obsah.

     Svou vnímavost a sílu citu dokáže používat především ve ztišení. Není to však tak, že by měla pouze bloumat, meditovat a nic nedělat. Díky citu má v sobě i tvůrčí schopnost a práce v působnosti skutečného ženství je umění. Ať sáhne na cokoliv, dokáže to zpracovat takovým způsobem, že vytváří krásu, která pozvedá duše.

     Avšak ta největší přednost a síla tkví především v lásce a láskyplných myšlenkách. Je to ten nejkrásnější cit. A cokoliv bude konat v lásce, bude sázet ta nejkrásnější semínka, ze kterých vyrostou později opravdu skvosty, povznese a pohladí několik duší, ať již dospělých či dětských. A samozřejmě, kdo zasévá čistou lásku, láska se mu také vrátí – nemůže to být jinak. Zákony Stvoření jsou neomylné.

     Tudíž, když se snoubí ženský půvab, ladnost, kultivovanost, tvořivost (v jakémkoliv směru) a láska, je možné říci, že jde žena či dívka správným směrem.

     Takovéto ženy či dívky si budou muži či chlapci vážit a do blízkosti takovéto ženy se dostanou podobní lidé. Nemusí je hledat – přijdou sami. A dostane k sobě takového muže, kterého si zaslouží svým vnitřním i vnějším působením.

     Když touží mít přátelé, kteří se ji nebudou posmívat a pomlouvat ji a muže, který ji bude mít rád, musí nejprve ona sama vynaložit své úsilí, aby si takovéto přátelé a muže zasloužila.

     Žel v dnešním světě je snaha a to i ve školství, vychovávat a učit chlapce i dívky stejným způsobem a neberou se ohledy na jejich potenciál a gendery. I když je známo, že dívky mají přirozeně blíže k humanitním předmětům, výtvarné a hudební výchově a chlapci zase k technickým předmětům, jsou po nich požadovány stejné výkony. A tito žáci a studenti musí kvůli tomu potlačovat svou přirozenost a své přirozené působení.

     Avšak pokud je chtění, vždy se najde cesta.

     Milé dívky, zamyslete se nad svým budoucím životem, svými touhami a přáním. Jaký byste chtěly mít život, jak působit, jakého byste chtěly mít vedle sebe partnera, jaké přátelé, jaké děti. Toto všechno můžete nyní ovlivnit – svými myšlenkami a svým jednáním. Vše co nyní zaséváte, vám jednou vyroste. Zasévejte tedy to, co vám přinese radost sklízet. A věřte, že jedině zachvívající se v pravém ženství přitáhnete k sobě muže zachvívajícího se zase v pravém mužství. Jedině takto budete totiž pociťovat harmonii a radost ze vztahu. A raději si na něho počkejte, než desetkrát plakat nad krasavcem bez srdce.

     Vaše touha, myšlenky a činy vás povedou – buď k zázrakům a radosti nebo k problémům a bolesti. Záleží pouze na vás a vašem rozhodnutí. I když některé činy zpočátku vypadají nevinně nebo naopak některé nejsou IN, ale pak se vše ukáže ve sklizni těchto vašich skutků.

     Nikomu z nás nejde vše hned naprosto správně a máme v sobě spoustu zasetého plevele. Nikdo není dokonalý a člověk se neustále vyvíjí, avšak je dobré zvolit správný směr našeho vývoje. Aby klady převažovaly a touha směřovala ke Světlu.

 

 

Pokračování příště