Láska

04.12.2012 14:04

Slovo LÁSKA jako rajská hudba zní,

v něm tolik milosti a léčivé síly dlí,

a každý člověk ve svém nitru dobře ví,

jak velkou je láska pomocí.

 

Bez ohledu na náš věk,

láska vždy nejlepší je lék.

Tam, kde srdce se soužilo

a utápělo v neštěstí,

ve skutečnosti po potěše toužilo,

doufalo, že láska si k němu cestu proklestí.

 

Láska je jako zurčící pramen vody živé,

hojí rány a křísí vše strnulé, mrtvé.

Kam její krůpěj dopadne,

tam vzklíčí semínko naděje,

a utrápený člověk náhle hlavu pozvedne,

s úlevou vydechne, na nebe pohlédne

a slunci nastaví svou tvář,

by omývat ji mohla jeho hřejivá zář.

 

Pravá láska je vroucí cit,

jenž pouze z hloubi duše může vyprýštit.

Ne nadarmo srdce za symbol lásky označováno bývá,

vždyť v srdeční oblasti se propojení s naším duchem skrývá.

Láska nemyslí jen na sebe, není sobecká, zištná, ani přelétavá,

nemá postranní úmysly, věrná je, upřímná

a jak již slovo samotné napovídá – také laskavá,

druhému se cele dává,

jen pro něho chce tu být

a jeho přání vyplnit.

Pozor však, zda vyplnění těchto přání požehnání přináší,

milujeme-li doopravdy a chceme pro druhého jen to nejlepší,

pak ptejme se, co jeho duchu skutečně prospívá a co potřebuje,

nedávejme mu to, co škodí a co jeho slabosti podporuje.

V pravé lásce i spravedlnost a přísnost obsaženy jsou,

které nás vždy k ušlechtilosti a pravým hodnotám povedou.

 

Prubířským kamenem lásky situace je tíživá,

kdy naděje zdánlivě je mizivá.

Tu síla lásky se ukáže

a svou pravost prokáže.

Pokud člověk o sebe se nebojí

a za milovanou osobu se postaví,

pak v této zkoušce obstojí

a lásku druhého si zaslouží.

 

Láska má kouzelnou moc,

dokáže spícího ducha probudit

a zahnat tak nad ním temnou noc.

 

Láska spoustu podob má,

lidská srdce otvírá.

 

Většina lidí nemá nejmenší ponětí,

jak mylné je dnešní lásky pojetí.

Copak je správné lásku omezit

a na mysli jen vztah mezi mužem a ženou mít?

A ještě k tomu pouze jeden aspekt zdůraznit,

který k lásce pozemské sice patří,

vyvrcholením je jejím, též nástrojem k plození,

jež vede k opětovnému lidskému zrození,

ale patří k tělu, jež obrátí se v prach,

zatímco duše jediná může přejít onoho světa práh.

 

Skutečný význam slova L Á S K A hledejme

a na počínání dnešních moderních lidí nehleďme.

Vždyť i oni brzy prohlédnouti budou smět

a spatřit, jak zkažený je dnešní svět.

 

Vzpomeňme na dar nesmírné hodnoty a ceny,

který před dvěma tisíci lety obdržet jsme směli.

Vzpomeňme na pozemské zrození Božího syna,

na dobu, kdy část Boha samého po naší Zemi putovati směla.

Tento posel nejvyšší z veliké milosti přišel až sem k nám,

by naučil nás, jak správně v Lásce žít,

jak změnit se a chyby pošetilé napravit

a pravý svůj úkol na Zemi naplnit,

abychom do svého skutečného domova směli se jednou navrátit.

 

Napravme nyní omyl a křivdu největší,

jíž jsme tento Boží dar poskvrnili

- ohavný zločin na tomto čistém vyslanci spáchaný

jsme v pýše a ješitnosti na záměr Boží povýšili

a touto nesmyslnou a krutou smrtí být očištěni od hříchů našich se cítili.

Ach, Pane, odpusť nám toto selhání,

a dej, ať nám nic již nebrání,

prohlédnout a poznávat každý den,

jak Tvé Zákony působí

a spravedlivě, s láskyplnou přísností, odměřují všem.

 

Láska Tvá nesmírná budiž nám příkladem,

ať odpouštět dovedeme a naše srdce nezahořknou,

ať nelámeme nad druhými pomyslnou hůl.

Vždyť člověk bez lásky by osamocen byl jak v plotě kůl

a brzy zašel žalem.

 

Děkujeme Ti, Pane, za dar bytí,

za každou vteřinu života v díle Tvého Stvoření.

Toužíme nyní vzhůru ke Světlu jíti,

tam, kde věčný život čeká nás a věčné tvoření.

Každičkou chvíli chceme ve službě Světlu plně využít,

již ani jediný okamžik nepromarnit,

by roucho našeho ducha smělo se očistit

a oslnivou bělostí mohlo se ve Tvé říši navěky skvít.

M.B.