Kde najít harmonii a vnitřní mír ve změti dnešních událostí?- část 3.

24.02.2015 16:53

O působení ženy

K tomu, kdo dbá na čistotu chrámu své duše, se temno nemůže bezprostředně přiblížit. On je chráněn silou Světla, kterou střeží ve svém nitru jako ten nejvzácnější klenot.

Skrze jeho jistotu, pevnost, vyrovnanost a mír v duši se mohou k Zemi i k ostatním lidem po tom toužícím, snášet proudy harmonie a blahodárného klidu. Není tím snad myšlena jakákoli lenošná zahálka, ale blahodárný klid duše. V dnešní době se může člověk s láskyplným srdcem, který současně pevně stojí tak jako statný dub pevně zakořeněn v zákonech Boží vůle, stát pro druhé majákem a míruplným přístavem v rozbouřeném moři dnešních zmatků.

 

A tak nám zde vyvstává ještě další vyšší smysl a cíl života, než je to, aby člověk sám za sebe obstál v spravedlivém účtování Božích mlýnů. Člověk může v sobě dobré vlastnosti, ctnosti a touhu po Světle natolik prožhavit, že se zde na Zemi stává pomocníkem pro mnohé tonoucí či hledající duše.

Je nádherné, pokud v nás vytryskne z hloubi duše touha po Službě Světlu pro pomoc mnohým lidem v tomto závažném období.

 

Pokud si představíme to nesčetné množství lidí, kteří o takových závažných věcech týkajících se smyslu života nic nevědí, zmalomyslněli bychom a ve své touze pomáhat bychom se snažili všude naše poznání hlásat a se všemi doslova třást, aby procitli z hlubokho spánku svého ducha. Hledali bychom všemožné způsoby, jak oslovit co nejvíce lidí. Sami však brzy poznáme, že každý člověk má svobodnou vůli a nikdo neudělá nic jen pro to, že jsme mu to řekli právě my. On musí chtít a zásadní změny ve svém životě udělat SÁM.

 

Pro nás ženy však v tomto smyslu neplatí to, že bychom měly vyjít do ulic či pořádat přednášky a veřejná fóra, abychom pomohly co nejvíce lidským duším v poslední fázi Božího soudu najít Pravdu.

Ženské působení je zcela rozdílné od mužského. Žena disponuje mocnou silou, která se však neprojevuje mnoha slovy, bystrostí rozumu, krásou těla či hbitostí v práci.

Žena je skutečnou ženou tehdy, když se svým nitrem vroucně otevře mocné Boží síle, která proudí vším, vše stvořila a vše udržuje v pohybu. Žena tedy není sama od sebe silnou, ale její síla spočívá v tom, že skrze její čisté průzračné nitro mohou mocně proudit a doslova zářit paprsky mocné síly Boží.

 

Aniž by chodila na mnohá místa, může být plně činná pouze v domácnosti, přesto výše popsaným působením velmi napomáhá míru a čistotě celé Země.

 

Musíme si uvědomit, že vše, co vídáme na vlastní oči nebo slýcháváme ve zpravodajství jako viditelné události, jsou jen vrcholky ledovce. Neboť každý ví, že viditelnému činu předchází city, myšlenky nebo slova. A celé myšlenkové světy kolem Země jsou doslova zamořeny dusnými výpary temnot a veškerého výkvětu zla. Dusí a otravují i všechno to, co by chtělo dobro, ale nestojí v tom ještě zcela pevně.

V těchto světech, které jsou sice oku neviditelné, ale zásadním způsobem ovlivňují viditelné události na Zemi, může čistá žena svým tichým působením způsobit doslova zázraky.

 

Může stavět oázy lásky, míru a harmonie, útočiště i pevná opevnění, kam se mohou uchýlit toužící, hledající a zbloudilí. Může tvořit mocné valy ale i zářící do daleka svítící majáky, překrásné zahrady a květinová loubí protkaná zurčícími potůčky se životadárnou vodou.

Ba co víc, svým ctnostným po čistotě nitra usilujícím působením naši malou Světlu tak vzdálenou Zemi spojuje svou touhou po Světle jako pevnými lany se zdrojem všeho života, s prasilou, pocházející od samotného Boha. Bude tak spolupomáhat tvořit mocné průplavy pro Světlo zářící shůry. To pravěčné Světlo, které temnoty vytlačí a tím, že se jeho tlakem doslova vybijí samy v sobě, jak to můžeme pozorovat v dnešní době, také zničí.

 

Takové je pravé působení ženy ve všech jeho dalekosáhlých důsledcích. Nemusíme tedy pracovat od rána do večera, abychom změnily žalostný stav dnešní společnosti, nemusíme v zaměstnání soupeřit s muži, nebo se stát známými či ve svém oboru jakkoli viditelně vynikat.

 

To, co je po nás ženách chtěno, je pozvednout opět Zemi a její jemnější oku neviditelné okolí vzhůru. Máme se zvroucněním svého citu a očištěním své duše otvírat nádherným paprskům Světla shůry a nechat je skrze sebe proudit. Veškerá naše činnost pak bude tímto Světlem prozářena.

 

A pokud hledáme, co by mělo být ponejvíce naší hmotnou činností, pak to bude zušlechťování a zkrášlování našeho okolí, pečování, léčení, ochrana a výchova a všechny činnosti, které pomáhají lidem, kteří to potřebují a věcem, projektům a cílům, které staví na vznešených hodnotách.

 

Proto s chutí a radostí do práce!

Skrze své čisté srdce a touhu ke Světlu můžeme změnit celý svět!

Všude, kam dosahuje naše působení, bude moci bohatě proudit blahodárné, současně však přísné a požadující Světlo.

Vše se v jeho záři musí narovnat a vřadit se do moudrých zákonitostí, které Stvořitel do svého díla vložil již v jeho prapočátku, aby jej udržovaly a nenechaly padnout. Neboť kdyby bylo podle vůle lidí, vše by spělo k zániku, jak můžeme vidět již dnes všude, kam se podíváme.

Z veliké lásky však bude tomuto lidskému nedobrému konání učiněna přítrž a po Božím soudu, který ve skutečnosti neznamená nic jiného, než zesílení Světla, se více nic temného na Zemi neudrží.

 

Nyní stojí před každým z lidí zásadní rozhodnutí: ke keteré straně se přidá- zda bude chtít očistit svou duši a následovat Světlo, i když přerod může být bolestivý, nebo bude stržen spolu se vším zlem do rozkladu.

 

My ženy můžeme ještě svým láskyplným působením hojit, léčit, pomáhat a povzbuzovat. Neustávejme se v modlitbách ptát, co máme v tento den udělat a prosme, abychom mohly pro mnohé duše, které ani pozemsky neznáme, býti svým příkladným a následováníhodným životem zářivým ukazatelem cesty a nadějí v tmách.

 

Síly našeho přesvědčení o Bohu a Jeho svaté slíle, se mohou, ještě než bude příliš pozdě, zachytit mnozí, kteří by jinak zůstali spící a nedotčení.

 

Konec

 

Ilustrace : Aneta Mišovie