Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 3. část

03.09.2018 13:18

 

Pouze z nevědomosti a pýchy se postavil muž nad ženu a zneužíval svou fyzickou sílu, moc a rozum, aby ji znevážil a ponížil, místo toho, aby ji ctil a chránil.

Navzdory emancipaci a všeobecnému pokroku žijí ženy v mnoha zemích ještě i v současnosti v takových ponižujících podmínkách, až to udivuje. Jejich postavení je však podobné, jako hlad, války a neštěstí, ovocem chybného chování jednotlivců a skupin.

Některé ženy zneužívaly svou svobodnou vůli a toleranci partnerů natolik, že nevyvíjely svou ženskost správným způsobem. Pokřivily a zabrzdily tím nejen svůj duševní růst, ale i vývoj svých druhů, kteří kvůli nerovnováze museli potlačovat vlastní mužskost. „Narovnání“ takových žen do jejich pravé role může nastat pouze pod silnějším tlakem, tedy v pozici, kde se musí chovat a jednat jako ženy z donucení, protože z vlastní vůle by znovu konaly nesprávně. Teprve když taková žena pochopí a přijme svou ženskost, narodí se ve svobodnějších poměrech.

Z uvedených důvodů je na Zemi zatím pro vývoj ženy účelné a žádoucí její různé postavení ve společnosti. Bude trvat tak dlouho, dokud se obecně nezlepší postoj k ženám, což bude záviset zejména na mužích, ale i na ženách, dokud si neuvědomí svou pravou ženskost.

 

 

Věčné zákony napomáhají při „narovnávání“ tím, že člověka „tlačí“ k tomu, co je pro něj nejlepší. Mnozí by pod vlivem vlastní svobodné vůle šli jen z nevědomosti opačným směrem vývoje. Předvídavé vedení vyšších duchů pochopí většinou až po určitém čase, když už jsou nad věcí. Lidová moudrost „Všechno zlé je pro něco dobré“  potvrzuje tuto zkušenost.

Odstraněním kast, které se nejdéle udržely v původním smyslu v Indii a přitažením  nízkých duchů prostřednictvím negativních sklonů na Zemi, se vytvořilo spojení mezi různě vyspělými lidmi. Kasty byly napodobeninou jemnohmotného světa, kde jsou jeho jednotlivé úrovně rozděleny podle zákona stejnorodosti do částí. Do těchto kast na zem řídili dokonalí duchové z duchovní říše narození duší podle stejnorodosti – podle kvality duše.

Lidé tehdy žili a stýkali se pouze v rámci své kasty. Tím se dodržoval zákon stejnorodosti, podle kterého příliš nízký člověk se nemůže vyvíjet v přítomnosti mnohem vyššího, protože ho nechápe.  Pokud si chtějí rozumět, podle zákona tíže  stáhne nižší duch vyššího dolů, protože je těžší. Protože podle tohoto zákona nízký duch nemůže vystoupit nahoru, vyšší duch musí klesnout, aby si rozuměli. Tímto přizpůsobením se neroste ani jeden, ale naopak stagnují nebo klesají oba.  

Pokud však žije méně vyspělý člověk mezi rovnocennými, malé rozdíly mezi nimi dávají možnost vzájemného pochopení a růstu. Zařazení duchů při narození do kast nebylo náhodné, ale podle zákona stejnorodosti a zpětného působení. Proto i statky a vztahy v kastovní společnosti byly duchovně rovnocenné a dobré.

K pokřivení a zneužití postavení v kastách došlo v období, kdy u lidí začal sílit materialismus – upřednostňování hmoty a rozumu. Vládnoucí kasty si samy způsobily zánik, protože začaly vykořisťovat nižší kasty a vyvyšovat se nad ně. Vyvolaly tím všeobecnou nespokojenost a nerovnováhu, která vedla postupně ke zrušení kast.

Ale ani demokracie nepřinesla očekávané výsledky, duchovní vývoj se nezlepšil. V dnešní době má člověk velmi obezřetně zkoumat, s kým se sbližuje, protože po odstranění kast je odkázán na vlastní rozlišování a posouzení spolubližních. Při náhodném výběru partnera a přátel duchovně stagnuje nebo upadá, i když si to často neuvědomuje. Své vyšší schopnosti nepocítí, protože je nemůže v nerovném vztahu uplatnit. Místo radostného vývoje, zažívá jen nepochopení a stresy, které ho oslabují.

 

Pokračování příště

Natalia de Lemeny Makedonová