Doba závažných změn

15.04.2013 07:20
 
 
 

            

Doba povážlivých změn. Tak je od pradávných dob označována proroky, viděními obdařenými lidmi, přibližně dnešní doba. Věštby varující před katastrofami přírodního rozsahu, ohlašující násilí, zmatky a celkové zhroucení všech dosavadních uznávaných hodnot lidstva. Tak je možné shrnout v jedinou větu poselství dávných i nedávných proroctví. Jedno zůstává při všech rozmanitostech zpráv však společné a dosud nezodpovězené. Leží to pod příkrovem mlčení a zdá se, že dosud se neobjevil nikdo, kdo by dokázal dát na to jasnou odpověď.

 

 

Kdy přesně přijde tento čas, přijde-li vůbec někdy?

 

Je to zvláštní, ale na této otázce zároveň dělí se také lidé na dvě hlavní skupiny. První jsou ti, kteří sotva se zamyslí nad zmíněnými věštbami, potřesou vzdorně hlavou a prohodí pro sebe: "hloupost, svět se přece točí stále dál a neuděláme-li my lidé nějakou nepředloženost, nestane se nic mimořádného. Vždyť minulá staletí to přece dokazují." - K takovým zde však nehovoříme. Jejich představa jest úmyslným zdáním a klamem, neboť oni chtějí i nadále pohlížet pouze na nejhrubší výběžky lidského života.

 

Má zde být hovořeno jen k takovým lidem, kteří jsou ochotni hledat skutečné souvislosti mezi vnitřním životem člověka a vnějšími projevy všech vztahů a dějů, k takovým, kteří patří ke druhé skupině. Jen k takovým je možné zvolat: Probuďte se, neboť ohlašovaná doba jest skutečně blízko! Probuďte se ve své touze po záchraně před strnulostí svého citu, před zkázonosným ubitím vlastního svědomí, prázdnotou a lstivou vypočítavostí, které si ve své duchovní lenosti tak velmi osvojil člověk dnešní doby!

 

Doba povážlivých a pronikavých změn je zde a zastihne každého člověka! Jedno, v jaké životní situaci bude stát, co bude ještě prožívat! Čas právě zmiňovaných staletí přešel a nyní blížící se bod obratu přinese otázku: co lidé dokázali za tisíciletí života na této zemi? Namísto vlastního zušlechtění a nalezení způsobu míruplného spolužití, věnovali se z největší části jen ziskuchtivosti a obohacování se z darů této planety a to často i na úkor svých spolubližních, aniž by se přitom jen vůbec někdy zeptali: je to spravedlivé a čisté konání? Kdo z lidí se vážně kdy zeptal, dříve než uskutečnil svůj záměr, co na to říká také Stvořitel, jediný majitel této země? Všeobecně je ptáno nejprve po zisku a výnosu veškerého konání, aniž by se alespoň jedenkráte nejprve dbalo na to, zda je takový směr opravdu přínosem, a to z pohledu Bohem chtěného vývoje. Podívejme se jen kolem sebe: kde jest dnes kupříkladu v denním životě naplnění slov Mistrových:

 

"Co chceš, aby druzí nečinili tobě, nečiň ty jim."

 

Kde zůstává v dnešní moderní době naplňování zákona, jenž právě znaly pradávné generace - že teprve ten, kdo dává, má právo brát!

 

"Zákon nutného vyrovnání" ztratil se v hukotu a spěchu doby a namísto něho raději přijala země lež, zmatek, nemoc, útisk a vraždu.

 

Jak může ještě někdo potřásat hlavou nad stávajícím spěním k předělu věků, když svým nitrem jen na okamžik připustí myšlenku existence jsoucí Spravedlnosti valící se nad vesmírem? Což to není skutečně soud, jestliže tato Spravedlnost, z níž vznikl veškerý řád vesmíru, vynutí si nyní respekt i od lidského tvora, dosud jen rušivého a nespokojeného pozemšťana?

 

Jak ale obstát v blížícím se dění, když mnohý se probudí a ohlédne po své minulosti, po svých dosavadních jsoucích činech. Což by nebylo lepší zhroutit se a strnule čekat na spravedlivou odplatu?

Právě naopak!

Jedině touha po tom, aby každý nový den stal se již jen průzračně čistým v každém konání, v poznání zákona nutného vyrovnání, dává přece smysl dalšímu bytí každého člověka, jedno na kterém místě zastihlo ho vnitřní procitnutí. V myšlence, že každý nový čin přináší svým dílem i osvobození od minulosti, zachvívá se nevýslovná síla, která dává křídla k nejmocnějšímu postupu vpřed v očištění a zušlechtění sama sebe. A ty, který vztahuješ to k sobě v nejryzejší opravdovosti, buď si jist, že v příchozí době očisty, od chvíle pevného rozhodnutí směřovat jen k čistému a spravedlivému životu, stojí nad tebou ochrana Světla, která povede tě ve všemoudrosti nastalým časem tak, aby prožívání, která ještě zasloužíš, byla pro tebe poučením a povzbuzením a nikoliv zkázou.

 

https://ao-institut.cz/