Co způsobuje odhalování ženského těla?

08.07.2015 09:20

Mnohým dnešním ženám nenapoví cit ani přirozený pocit studu, aby nyní v letních měsících neodhalovaly značnou část svého těla.

 ...Je přece léto a chodí tak všichni...

Ale pomyslely někdy na to, co vše to může způsobovat? 

My ženy máme v rukou velmi mnoho, ale svou velkou zodpovědnost často zcela lehkomyslně přehlížíme. Mnohé z nás neví a snad ani nechtějí vědět, co všechno letní sporé oblékání způsobuje mužům a jak tím ubližují samy sobě.

Jsou to škody, které nejsou viditelné na první pohled- škody na duši, které postupně zcela prostoupí a zásadně ovlivní náš život. Tím, že ženy v mužích nepřirozeně vydražďují tělesné pudy, oslabují jejich ušlechtilé city. Marně pak hledáme u mužů galantnost a rytířskost, neboť se naučili v ženách vidět jen zalíbení na fyzické rovině. 

Nenacházíme zde žádnou hloubku citu, ale povrchnost a nestálost, žádnou úctu k jemné ženské duši či ohleduplnost, ale jen dokazování síly a převahy, hrubost a bezohlednost... Všechny ctnosti a dobré vlastnosti, po kterých ve skutečnosti tolik toužíme, jsou zašlapány do prachu, neboť ženy se staví na úroveň laciného úlovku a krátkodobého zalíbení, které však strhává duši do nízkých bažin pudovosti a nečistých myšlenek. Viditelné následky toho všeho jsou pak nestálost ve vztazích, nevěra a dnes tolik časté rozvody. Dále pak rozervanost, deprese a prázdnota duše, kterou se lidé snaží zakrýt či naplnit povrchní zábavou a radovánkami. 

Jistě víme, že každá myšlenka má určitou sílu. Nemusíme zde popisovat, snad jen naznačit, co vše si žena může způsobit tím, že si jednou vezme mezi lidi oblečení, které nemálo odhaluje její tělo a zdůrazňuje její křivky.

Každý muž na ni nějakým způsobem "pomyslí"- v jakém smyslu, to je nám jistě jasné. Jeho fantazie a pudy z takovéhoto rádoby nevinného popudu rozehrají celou falešnou symfonii. Všechny jí určené myšlenky se na ženu nalepí jako žvýkačka a následně ovlivňují její duševní život. Strhávají ji dolů do nízkosti a bahna nečistých proudů. Taková žena bývá podrážděná a neví proč, jedná rozčileně a hruběji než dříve, její prosté rodinné štěstí a dosud střežená harmonie ve vztazích je narušena a ona se začíná cítit nenaplněná a hledá vinu u druhých. Narůstají spory, hádky, výčitky... 

A to je jen jeden den. Žena je velmi citlivou bytostí a pokud je takovým nečistým myšlenkám, citům a někdy i dotekům vystavena dlouhodobě, potom to vše zcela zatarasí cestu její duše vzhůru a je jako omotána tisíci provazy s těžkým závažím, které jí táhne dolů. Dnes se mnohé ženě možná líbí, že je středem pozornosti a má ráda lichotky mužů, ale až odloží své pozemské tělo, bude doslova uvězněna ve spleti lián, kterými je omotána. Jako závaží navíc nese vinu, kterou tak mnohé muže odvedla od cesty poctivosti, věrnosti a ušlechtilosti na cestu lehkomyslnosti a od ne zcela neškodného zahrávání si v myšlenkách až po hrubost, lež, nevěru a mnohé jiné hříchy.

 

Chraňme čistotu své duše a čistotu citů. Važme si nade vše bohatství upřímných vztahů naplněných věrností a láskou.

Již nikdy nevzbuzujme v mužích nízké pudy, ale jen touhu po zušlechtění duše.

Máme v rukou vzestup nebo pád celého národa. Neboť tam, kde ženy chrání jako klenot čistotu své duše, vyrůstá i zdravé pokolení a vše se daří a vzkvétá. Kde jsou však ženy příčinou nízkých chtíčů, nečistoty a nevěry, způsobují následky, které přivolají zkázu podobně jako tomu bylo v hříšném Babylónu.

 

Žena je rozcestníkem, jenž určuje, zda lidstvo bude kráčet vzhůru ke šťastným zítřkům či k záhubě a rozkladu.

 

Komu by snad nestačila tato vysvětlení, nebo zastává teorii, že žijeme jen jednou, a proto si musíme dosti užít bez ohledu na následky, může si přečíst druhý díl totho seriálu, kde je vědecky popsáno, co způsobuje sporé ženské odívání mužům v rovině fyzické. 

 

 

Pokračování příště