Chvála Duchu svatému

06.12.2016 11:43

 

 
Poslechněme si, v tento významný den, nádhernou skladbu Nebeská epopej.

 

 

Chvála Duchu svatému

 

Duchu svatý, ploditeli všeho dobra, které je - Země Kristem vykoupená čekala na Tvůj slavný příchod k ní. Apoštolové Kristovi Tě toužebně vyhlíželi, žádajíce posilu pro svůj těžký úkol, který jim nastal mezi národy, mezi lidmi dobrými i zlými.

Zazvučela nebesa a blesk osvítil Zemi. Toto Světlo Tvé otvíralo nebeskou bránu vykoupeným krví Beránka. Za zvuku hromu a za blesku světla v planoucím čistém ohni se zjevila Tvá síla, aby rozžehla v srdcích lidí tisíce jiskérek dobra a šlechetnosti, aby přinesla sílu křesťanským mučedníkům, aby silně a prudce otřásla starými řády, aby zrušila neúprosnost trestu za hřích a přinesla milosrdenství i odpuštění Otce, aby svět přijal učení Ježíšovo, učení lásky, podle něho rovnal své spory, podle něho žil a vzkvétal lidský rod - aby dobro vládlo na Zemi přinášejíc mír a pokoj každému, kdo v srdci Krista spočine.

Od těch časů ještě neumdlela síla Tvá. Jsi všude tam, kde se o Kristovo království bojuje ne mečem, ale láskou a obětí, kde mezi bratřími začíná čistá svatá láska, kde víra se naplňuje skutky oddanosti k Bohu, skutky čistými jako křišťál, v nichž není stínu, a světlo pochopení dobra a lásky v nich září jako cíle věčného snažení a konání člověka.

Před Tebou, v Němž spočinula Boží péče o člověka, o celou Zemi, který jsi Bohem lidu dán, který se nezjevuješ a na díky nečekáš - svatý Dovršiteli díla Kristova - skláníme se v tichém a pokorném obdivu, vyslovujíce vroucí díkučinění a vřelou chválu Tvému dílu, Tvé práci - všemu, čím prospíváš člověku.

 

 

Z knihy modliteb

B.Cibulková