Blahoslavenství

28.12.2011 08:22

 

Opět shromáždil se lid kolem Mistra a jeho učedníků.

Všichni zbožně naslouchali a chtěli slyšeti ještě více.

I posadil se Ježíš na pahorek a u jeho nohou usedly zástupy, jež přišly, aby slyšely jeho slova.

 

 

 A Ježíš pravil:

 

Blahoslavení ti, kteří prostě přijímají Slovo; neboť jejich jest království nebeské.

Nehloubejte a nemudrujte o slovech mých, neboť tím byste nikdy nedošli konce.

Nemluvte se svými spolubližními o tom, co se vás v nich dotklo, neboť oni jsou jiného druhu.

Vyňali by z nich jen to, co jim je vlastní a vás by tím zmátli!

 

Blahoslavení lidé, kteří jsou trpěliví a mírní; neboť oni zemi vládnouti budou.

Učte se čekat a učte se mírnit, a pak budete míti v sobě jednou moc,

abyste ovládali jiné lidi. Vaše vlastní kázeň ukázní druhé!

 

Blahoslavení ti, kteří musí procházeti utrpením; neboť oni utěšeni budou.

Nežalujte, zachvátí-li vás bolest a utrpení. Snášejte je a buďte silní!

Žádné utrpení, které sami nevpustíte a nepřivoláte, nemůže k vám.

Učte se však na něm a změňte se ve svém nitru.

Pak od vás odpadne a vy budete volni!

 

Blahoslavení ti, kteří touží po spravedlnosti; neboť oni spravedlnosti dojdou.

Domníváte-li se, že trpíte bezpráví, tu pohlédněte na lidi, kteří jsou vašimi bližními,

a odčiňte vše, co jste jim kdy udělali. Také tehdy, když se domníváte, že jste v právu!

Žádný člověk nemá práva způsobovati druhému bolest a utrpení!

Budete-li v tomto směru čistí, pak ani vám žádný člověk neučiní bezpráví,

neboť bude zahanben velikostí vašeho ducha!

 

Blahoslavení milosrdní; neboť oni milosrdenství dojdou.

Neklamte se však a nekonejte falešné milosrdenství,

nýbrž uvažte, zda vaše dobrá vůle také lidem opravdu prospívá!

 

Blahoslavení pokojní; neboť oni dítkami Božími nazýváni budou.

Míti v sobě mír a pokoj a zprostředkovati jej lidem,

to vyžaduje takovou očistu duše, že jen málo lidí na zemi může se již nazývati dítkami Božími.

Člověk, který má v sobě opravdový mír,

Boží mír, bude pro své spolubližní utěšovatelem a balzámem,

bude rány lidí léčit již pouhým svým bytím!

 

Blahoslavení ti, kteří trpí pro spravedlnost; neboť jejich jest království nebeské.

Trpěti pro spravedlnost znamená trpěti pro pravdu.

Vzíti na sebe vše a překonati všechno, aby mohl zůstati pravdivým,

to jest pro člověka to nejtěžší při jeho putování..

To znamená vše: spravedlivě a pravdivě žít až do toho nejmenšího.

To bude vyžadovat mnoho bojů a mnoho utrpení.

To bude prožitím, opravdovým prožitím na celé pouti člověkově.

Taková má býti jeho cesta, aby ho mohla vésti do království nebeského.

 

Blahoslavení čistého srdce; neboť oni Boha viděti budou.

V těchto slovech leží všechno, i to nejvyšší, čeho člověk dosáhnouti může: viděti Boha v jeho dílech.

Srdce člověka musí býti čisté a jasné jako křišťál,

aby žádné zkalení nebránilo mu ve vidění.

Vidění jest poznávání!

Člověk, který jest čistého srdce, dokončil zde svůj úkol a může pak stoupati ke Světlu.“

 

Když Ježíš skončil, panovalo hluboké mlčení.

Tváře lidí svědčily o jejich myšlení a cítění.

Avšak Ježíš nepotřeboval pohlížet napřed do tváří lidí, aby poznal, jak přijali jeho poselství.

Znal je a doufal, že alespoň u některých utkvělo něco z toho, co hlásal.

Věděl, že zvolna se probouzí u lidí pochopení a že touha po pravém vědění nedá se již potlačiti.

Měl z toho radost a byl za to Bohu vděčen.

 

 

Výňatek z knihy „Život Ježíšův na zemi“